loader image

Genius Web, s.r.o.

Obchodní podmínky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper 

   
 1. Objednávka a uzavření smlouvy
 2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem nehmotného díla v podobě dodání grafického zpracování webového rozhraní a přípravy souvisejících grafických motivů, webhosting a SEO, obchodní společností Genius Web s.r.o., IČ 11862688, sídlem U Dvora 1083/1, 405 02 Děčín II – Nové město (dále jen „Zhotovitel“), a klienta (dále jen „Objednatel“).
 3. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a jsou závaznou součástí uzavřené smlouvy.
 4. Smlouva se uzavírá písemně, elektronicky formou e-mailu, ústně nebo na základě akceptace objednávky Objednatele.
 5. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem. Objednávka může být odeslána zejména prostřednictvím webového formuláře, ale i emailem, nebo jiným obdobným způsobem.
 6. Zhotovitel se zavazuje započít tvorbu maximálně do 14 dnů od uzavření smlouvy. Současně je povinen zhotovitel předestřít návrh doby dokončení díla.
 7. Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky, o čemž musí Objednatele informovat ve lhůtě 14 dní od vzniku smlouvy.
 8. Před zahájením prací dojde k ujednání o ceně zakázky. Objednatel bere na vědomí, že v této fázi se jedná o předběžné cenové ujednání, které může být upřesněno v důsledku později nastalých skutečností.
 9. Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat. V případě kdy se předané údaje ukáží jako neúplné nebo nepravdivé, nenese zhotovitel za užití těchto údajů jakoukoli odpovědnost.
 10. Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
 11. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 12. Objednatel bere na vědomí, že zálohování svých informací (dat) uložených na serveru Zhotovitele nebo třetích stran (Wedos, Český hosting nebo Onebit) musí provádět samostatně a na své náklady, pokud objednávka tuto službu nezahrnuje.
 13. Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
  Odpovědnost zhotovitele
 1. Zhotovitel neodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby, není-li tato vada nebo výpadek v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele. Stejně tak zhotovitel neodpovídá za jinou škodu, která vznikne objednateli pro vady na díle, ani za ušlý zisk který vznikne za stejný podmínek. V případě služby SEO zhotovitel neodpovídá za výsledek.
Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.
 2. Objednatel je povinen aktivně reagovat na dotazy a zhotovitele bez zbytečného odkládání, zejména pak o korekce a schvalování grafických návrhů, kontrola webových stránek před předáním atd.
 3. Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo umístit informace o autorovi tvorby (Genius-web.cz) do spodní části internetových prezentací a aplikací, pokud není dohodnuto jinak (příplatkem za odebrání našeho autorského podpisu 10% z celkové částky prezentace.)
  Realizace a předání díla
 1. Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.
 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než dva měsíce nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému. I v takovém případě má zhotovtitel nárok na úhradu doposud vynaložených nákladů na realizaci díla, a současně na 20 % této hodnoty jako paušální poplatek.
 3. Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů, užité grafice a administrace je vyrovnání všech finančních závazků Objednatele.
 4. Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednavatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.
  Fakturace a platební podmínky
 1. Zhotovitel se zavazuje provést cenový odhad při zahájení spolupráce, a tento objednateli sdělit. Po obdržení cenové nabídky má objednatel možnost spolupráci ukončit. Pokud tohoto svého práva nevyužije v den přijetí cenové nabídky, má se za to že s cenovou nabídkou souvisí, a cena za dílo je tímto ujednána.
 2. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny. Objednatel tímto bere na vědomí, že za vícepráce je považován každý dodatečný pokyn objednatele, nad rámec původní objednávky. O navýšení ceny oproti původnímu odhadu je povinen Zhotovitel Objednatele informovat, jakmile nutnost vynaložení vyjde najevo.
 3. Objednatel má právo pro nesouhlas s tímto navýšením od smlouvy odstoupit a spolupráci ukončit. V takovém případě však má Zhotovitel nárok na úhradu paušálního poplatku ve výši 60 % ceny díla představující náhradu doposud realizovaných prací. Současně objednatel nemá v tomto případě nárok na předání jakékoliv části realizovaného díla.
 4. Objednatel bere na vědomí, že dojednaná cena je vždy bez DPH, a dle statutu (ne)plátce DPH bude DPH k této ceně účtováno. Objednatel se zavazuje i tuto část kupní ceny uhradit.
 5. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla při překročení odhadovaných nákladů 10 000,- Kč. Tato záloha je splatná před zahájením prací ze strany Zhotovitele, tedy musí být připsána na účet zhotovitele do 14 dní od akceptace objednávky. Zbývající část ceny je objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.
 6. Faktury jsou vystavovány se splatností 14 dní.
 7. Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb. Jakékoli další služby požadované objednatelem po zhotoviteli, týkající se již realizovaného díla (zejména jeho údržba a navazující úprava) se považuje za novou samostatnou smlouvu o dílo, uzavřenou dle těchto VOP.
  Reklamace a odstoupení od smlouvy
 1. Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku – kontrolu bezodkladně po jeho předání, a své výhrady k podobě díla sdělit Zhotoviteli bezodkladně. Na později sdělené výhrady a reklamace nebude brán zřetel.
 2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 3 dny.
 3. Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit.
 4. Zhotovitel nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.
 5. V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Služba spočívající v uvedení díla do původního stavu je samostatnou zakázkou, která je předmětem samostatné smlouvy.
 6. Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky před předáním díla vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu skicovného, registrací a ceny realizace ve výši 60 % z celkové částky pokud k odstoupení nebo stornu dojde méně než 14 dní před plánovaným předáním díla. Nárok na úhradu ve výši 100 % z ceny díla vzniká zhotoviteli v případě, kdy k odstoupení od smlouvy nebo stornu dojde méně než 14 dní před plánovaným předáním díla.
 7. Při neuhrazení zálohy nebo splátky na realizaci objednávky do stanoveného data, bude toto považováno za storno objednávky ze strany Objednatele a Zhotovitel není povinen započít realizaci díla. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek, ve výši 40%, který je objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
 8. Při porušení všeobecných podmínek, storno objednávky a odstoupení od smlouvy je Objednateli přísně zakázáno užívání grafiky, obrázků, a prvků spojených s tímto dílem.
    Závěrečná ustanovení
 1. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.
 3. Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.
 4. Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 5. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 
Přejít nahoru