SMLOUVA O DÍLO

Podle §2635 zákona č.89/2012 a následujících ustanovení občanského zákoníku

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Fyzická osoba: Bc. Jan Holub

Máchova 721

407 21 Česká Kamenice

IČO: 01087070 Neplátce DPH

E-mail: holub@genius-web.cz

Číslo bankovního účtu: 107-3267720297/0100

                                              

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednavatel:

 

na straně druhé

(dále jen „objednavatel“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

      Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel se zavazuje k vytvoření předmětu této smlouvy, kterým je zhotovení nové internetové prezentace E-shop na míru. Objednavatele na adrese .cz a to na základě popisu, přesné specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy a musí splňovat všechny požadavky objednavatele.
 2. Součástí závazku zhotovitele je instalace zhotoveného e-shopu na webhosting objednavatele a zaškolení s obsluhou redakčního systému.
 3. Kompletní dílo bude předáno uložením na webhosting Objednavatele.

    Čas a místo plnění

 1. Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do 14 týdnů od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel předmět díla předá formou písemného předávacího protokolu a uložením na webhosting Objednavatele, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednavatel nezbytnou součinnost.

 

        Cena díla

 1. Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dle čl. I této smlouvy celkovou cenu za dílo  Kč.
 2. Objednavatel uhrazením plné ceny díla získává plné právo k ekonomickému využití díla, stává se vlastníkem a to včetně práva na modifikaci díla.
 3. Úpravy oproti specifikaci a případné dodělávky budou kalkulovány individuálně v závislosti na rozsah práce.

 

        Práva a povinnosti účastníků smlouvy

 • Objednavatel na základě požadavků zhotovitele je povinen neprodleně dodat zhotoviteli podklady v elektronické podobě (e-mail) ke zhotovení díla a to zejména:
  podklady pro grafické zpracování webové prezentace (zejména mandatorní prvky jakými jsou logo, fotografie, atd.).
  základní texty (obsahy článků) pro webovou prezentaci.
  další podklady dle potřeb zhotovení díla.
 • Objednavatel je povinen zajistit na své náklady webhosting pro internetovou prezentaci.
 • Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo podle smlouvy o dílo a v dohodnuté lhůtě objednavateli předá.

 

          Platební podmínky

 1. Cena díla je splatná po předání zálohové faktury na Kč ve lhůtě 10 dnů od předání objednavateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy. Druhá část je splatná po dokončení E-shopu na míru a předání dvou faktur za dílo ve lhůtě 10 dnů od předání objednavateli a bude zaplacena formou bankovního převodu zhotoviteli (neplátce DPH).

 

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

 1. Objednavatel výsledek činnosti zhotovitele osobně převezme, prohlédne a zkontroluje funkčnost díla při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě a objednavatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase odstraní vady díla.
 2. Pokud vady ani v přepracování nebudou odstraněny, nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá objednavatel povinnost dílo převzít a má právo odstoupit od smlouvy z důvodu nefunkčnosti díla.
 3. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě:
 • zhotovitel bude v likvidačním řízení.
 • na Zhotovitele a jeho majetek bude vypsán konkurs.
 • proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení.

 

         Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednavatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025 % denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý další den prodlení.

 

           Jiná ujednání

 1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy.
 2. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.
 3. Objednavatel bude předaný e-shop užívat pouze pro svou ekonomickou potřebu a neposkytne dílo jiným osobám.

          Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
 2. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem tak, jak je uvedeno v této smlouvě, vyzve zhotovitel písemně objednavatele k převzetí díla.
 3. Účastníci smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladné přečetli, s obsahem smlouvy souhlasí, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné vůle, nikoliv v tísni a pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V Praze dne 26. června 2017

Podpisy účastníků smlouvy:

 

Zhotovitel:                           Objednavatel:

………………………             ……………………………………..

Bc. Jan Holub                                

V Praze dne 2017

Specifikace

Hardwarové požadavky / Linux

Apache 2.2

MySQL 5.5 + vzdálený přístup

PHP 5.5 a vyšší

Přístup k serveru přes (S)FTP
Technické provedení: HTML 5, CSS 3, jQuery 2.x, jQuery UI, PHP